Finanční pomoc

Když se rozhodnete pečovat doma, je nezbytné zajistit finanční prostředky na pečovatelské služby nebo nahradit výpadek Vašich příjmů, když musíte dočasně opustit své zaměstnání. Zde najdete informace o tom, kde hledat finanční pomoc.

Příspěvek na péči je určen osobám, které kvůli nemoci, úrazu nebo věku nejsou schopny vykonávat činnosti běžného života a potřebují tedy pomoc jiné osoby. Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příjemci mohou z příspěvku dle vlastního uvážení hradit služby jim poskytované osobou blízkou, asistenty sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo zařízením hospicového typu.

Rozsah péče stanovuje stupeň závislosti nemocného. Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby jako je mobilita, orientace, komunikace, tělesná hygiena nebo péče o domácnost.

O příspěvek na péči žádáte podáním písemné žádosti na kontaktním pracovišti Úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Dlouhodobé ošetřovné umožňuje čerpání až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Má sloužit pečující osobě pro pokrytí doby, která následuje po propuštění osoby blízké z nemocnice např. po vážném úrazu nebo nemoci.

Dávka je poskytována zaměstnanci, nebo osobě samostatně výdělečně činné, která nemůže vykonávat činnost z důvodu péče v domácím prostředí. K možnosti zabezpečit péči v rámci rodiny má přispět též možnost střídání v poskytování péče s jiným členem rodiny.

O potřebě celodenní péče rozhoduje ošetřující lékař lůžkového zařízení. Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká v případě, trvala-li hospitalizace osoby závislé na péči alespoň 7 dní, a bude-li zdravotní stav této osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů.

Na předepsaném tiskopise bude třeba předložit vyplněnou žádost a k ní připojit doklad, který vydal ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče. Zároveň musí být připojen písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ní pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné. Tato žádost bude zaměstnavatelem odeslána na okresní správu sociálního zabezpečení.

Jedná se o pomůcky, které těmto lidem umožní sebeobsluhu, nebo které tito lidé potřebují kvůli práci, studiu, získávání informací, vzdělávání nebo styku s okolím. V běžné řeči se můžeme setkat i s označením příspěvek na auto, které se vztahuje jen k jednomu typu pomůcky.

Při stanovení výše příspěvku se zohledňuje příjem žadatele a společně posuzovaných osob. Pravidla se liší u pomůcek v ceně do 10.000 korun a nad 10.000 korun. Obecně platí, že je nutná spoluúčast žadatele, činí obvykle 10% ceny a její minimální výše je 1.000 korun.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, se zvyšujícím se příjmem se snižuje. Nejnižší výše dávky je 100 000 Kč.

Limity: Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny“. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

U dlouhodobě nemocných je často nutné řešit jiné formy příspěvku než je nemocenská - ta se vyplácí pouze jeden rok. Další možností je invalidní důchod. Stupně invalidity se rozlišují podle poklesu pracovní schopnosti – invalidní důchod prvního stupně při poklesu o 35 až 49 procent, invalidní důchod druhého stupně při poklesu o 50 až 69 procent a třetího stupně při poklesu pracovní schopnosti o 70 procent a víc. O invalidní důchod se žádá na státní správě sociálního zabezpečení.

Výsledkem tohoto procesu je posudek o invaliditě, který OSSZ postupuje spolu s žádostí na ústředí ČSSZ, v jehož kompetenci je rozhodnout o nároku na důchod a jeho výši. OSSZ posudek zašle také posuzovanému občanovi, a to do 7 dnů od jeho vypracování. Je důležité vědět, že posudek je jedním z podkladů pro rozhodnutí o nároku na invalidní důchod a že nárok na invalidní důchod nenastane automaticky s uznanou invaliditou. Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů, proto doporučujeme začít jednat s úřady včas. Je možné zažádat o zasílání záloh po dobu posouzení žádosti.

Příspěvek na mobilitu je definován jako opakující se nároková dávka, na kterou mají nárok osoby starší jednoho roku, které jsou zároveň držiteli průkazů ZTP nebo ZTTP, nebo kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně. Příspěvek na mobilitu formulář je třeba vyzvednout na krajských pobočkách úřadu práce.

Výše dávky: 550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Doba péče se hodnotí jako zaměstnání a započítává se do doby pojištění pro důchod. Po ukončení péče máte tudíž nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud jste během dvou předchozích let platili sociální pojištění alespoň dvanáct měsíců. Stát během doby péče sociální pojištění sice nehradí, doba péče se však započítává stejně jako zaměstnání do doby pojištění pro důchod.

Úprava týdenní pracovní doby

Pokud pečujete o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby, můžete si neomezeně přivydělat, i pracovat na plný úvazek. Pokud zaměstnanec prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v II., III. nebo IV. stupni závislosti, může požádat o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Náhradní doba pojištění pro důchod

Dobu důchodové pojištění lze získat výdělečnou činností, dobrovolnými platbami nebo tzv. náhradními dobami pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např.: doba péče o závislé osoby do 10 let věku v I. stupni závislosti nebo doba péče o závislé osoby na péči jiné fyzické osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti